مقاله ها

مطالب آموزشی

نشریه 128 مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان

دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اواخر دهه 60 آیین نامه اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان را تحت عنوان نشریه 128 مصوب و منتشر نمود. رعایت کامل کلیه مفاد این نشریه که در 6 جلد با نام «مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان» انتشار یافته است بر دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح های عمرانی لازم الاجرا می باشد.که در اینجا ما 4 جلد آن را برای دانلود گذاشته ایم.

تهیه، تدوین و انتشار این نشریه به گستردگی دامنه کار و کمبود متخصصان واجد شرایط در آن سال ها با سرعت اندک پیش رفت و با توجه به اولویت نیازهای جامعه مهندسین در جلدهای مختلف تدوین شد.

نشریه 2 - 128

جلد دوم نشریه 128
عنوان: مشخصات فنی، عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
محتوا:
1-3- کلیات تاسیسات بهداشتی
2-3- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی تاسیسات بهداشتی
3-3- لوله کشی فاضلاب و هواکش تاسیسات بهداشتی
4-3- لوله کشی آب باران تاسیسات بهداشتی

نشریه 4-128

جلد چهارم نشریه 128
عنوان: مشخصات فنی، عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
محتوا:
4-2- عایق کاری تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

نشریه 3-128

جلد سوم نشریه 128
عنوان: مشخصات فنی، عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
محتوا:
1-3- کلیات تاسیسات بهداشتی
2-3- لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی تاسیسات بهداشتی
3-3- لوله کشی فاضلاب و هواکش تاسیسات بهداشتی
4-3- لوله کشی آب باران تاسیسات بهداشتی

نشریه 5-128

جلد پنجم نشریه 128
عنوان: مشخصات فنی، عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
(لوله های ترموپلاستیک)
محتوا:
16-2-2- لوله و فیتینگ های ترموپلاستیک لوله کشی گرمایش، تعویض هوا و تهویه مطبوع
10-2-3- لوله و فیتینگ ترموپلاستیک لوله کشی آب سرد و آب گرم مصرفی تاسیسات بهداشتی
4-3-3- لوله و فیتینگ پلی ونیل کلراید لوله کشی فاضلاب و هواکش تاسیسات بهداشتی
5-3-3- لوله و فیتینگ پلی اتیلن لوله کشی فاضلاب و هواکش تاسیسات بهداشتی