مقاله ها

انرژی دیگ بخار

مدیریت انرژی در بخار

فهرست مطالب

١- مقدمه ……………………………………………………………………………………………. ٧
١- حرارت آشكار و نهان ……………………………………………………………………………………. ٨ -١
٢- تخليه ديگ بخار………………………………………………………………………………….. ١٠
٢- روشهاي تخليه ديگ بخار ………………………………………………………………………………. ١١ -١
٢- چه مقدار تخليه انجام مي دهيد؟ ………………………………………………………………………… ١٢ -٢
٢- تخليه چقدر هزينه د ارد؟ ………………………………………………………………………………. ١٣ – ٣
٣- استفاده از بخار…………………………………………………………………………………… ١٤
٣- نشتي هاي بخار ………………………………………………………………………………………….. ١٦ -١
٣- سطوح عايق نشده ………………………………………………………………………………………. ١٧ -٢
٣- حداقل کرد ن تقاضا براي بخار …………………………………………………………………………. ١٨ -٣
٣- تلفات غير ضروري حرارتي مربوط به سيستم هاي گرمايش فضا ……………………………………… ١٨ -٤
٣- تلفات غير ضروري مربوط به سيستم هاي توزيع ………………………………………………………. ١٩ -٥
٣- تلفات غيرضروري مربوط به واحد فرآيند ……………………………………………………………… ٢٠ -٦
٣- تلفات حرارتي مربوط به دماهاي بسيار بالاي فرآيند ………………………………………………….. ٢١ -٧
٤- انتقال حرارت از بخار…………………………………………………………………………….. ٢٢
٤- نحوه برخورد با لايه هاي هو ا …………………………………………………………………………… ٢٣ -١
٤- تعيين موقعيت سيس تم تخليه هوا……………………………………………………………………….. ٢٥ -٢
٤- لايه هاي مايع حاصل از ميعان ………………………………………………………………………….. ٢٧ -٣
٤- بخار خشک و تر …………………………………………………………………………………. ٢٧ -٣-١
٤- دريچه هاي بخار و مديريت آنها ………………………………………………………………….. ٢٩ -٣-٢
٤- صافي ها…………………………………………………………………………………………… ٢٩ -٣- ٣
٤- استفاده نادرست از دريچه هاي بخار نصب شده در محل صحيح ………………………………. ٣٠ -٣-٤
٤- تعيين موقعيت دريچه هاي بخار …………………………………………………………………. ٣١ -٣ -٥
٤- تجمع هوا در دريچه هاي بخار……………………………………………………………………. ٣٢ -٣-٦
٧ ٣ ٤ آبگرفتگي و ضربه چکش …………………………………………………………………………. ٣٣
٥- روشهاي بازيافت حرارت…………………………………………………………………………. ٣٦
١ ٥ بازيافت حرارت از تخليه …………………………………………………………………………….. ٣٧
٢ ٥ بازيافت حرارت از مايع حاصل از ميعان …………………………………………………………….. ٣٧
٣ ٥ انتقال مايع حاصل از ميعان …………………………………………………………………………… ٣٩
١ ٣ ٥ لوله كشي ……………………………………………………………………………………… ٣٩
٢ ٣ ٥ بالاروي مايع حاصل از ميعان و فشار برگشتي ……………………………………………….. ٤٠
٥- پمپاژ مايع حاصل از ميعان ……………………………………………………………………….. ٤٢ -٣-٣
٥- دماي مايع حاصل از ميعان ……………………………………………………………………….. ٤٤ -٣-٤
٥- عايق كاري سيستم مايع حاصل از ميعان …………………………………………………………. ٤٥ -٣-٥
٥ – بازيافت حرارت از فلاش بخار ………………………………………………………………………. ٤٧ -٤
٥ – مثالهايي از بازيافت حرارت از فلاش بخار …………………………………………………………… ٥٠ -٥
٥ – كنترل فلاش بخار …………………………………………………………………………………….. ٥١ -٦
٥ – بازيابي ساده حرارت از بخار …………………………………………………………………………. ٥٢ -٧
٦ خلاصه اي از موارد مورد نياز جهت بررسي و اقدام …………………………………………………. ٥٣
ضميمه ١: جداول بخار ………………………………………………………………………………. ٥٦

١- مقدمه
بخار به عنوان حامل ايد ه آل انرژي گرمايي در امور گرمايشي و فرآيندها بکار برده مي شود. سه مزيت مهم آن بعنوان واسطه انتقال حرارت بشرح زير مي باشند:
• بخار، انرژي گرمايی را در دماي ثابت انتقال مي دهد. اين خاصيت بخصوص در مورد مواد حساس به حرارت بسيار مفيد است.
• دماي بخار بستگي به فشار آن دارد. اين موضوع منجر به روشي ساده جهت كنترل دما مي گردد.
بخار با توجه به گرمايي که در واحد حجم آن وجود دارد، فشرده است (فضاي كمي را اشغال مي کند). اين به آن مفهوم است که حرارت از طريق يک سيستم لوله كشي ساده قابل انتقال است.

از بخار غالبًا نسنجيده استفاده مي شود و اين امر سبب مي شود که سيستم ها بد كار نموده و کارآ نباشند. حتي در تأسيساتي که به بهترين نحو اداره مي شوند، مقداري اتلاف حرارتي اجتناب پذير است. اما حتي اگر مجاز به اين اتلاف بسيار جزئي نيز باشيم، باز هم لازم است که نحوه استفاده از باقيمانده انرژی حرارتي و تبديل آن به كار مفيد را مورد بررسي قرار دهيم. اين جزوه در ارتباط با استفاده كارآتر از انرژي حرارتي موجود در بخار مي باشد.

اندازه گيري راندمان استفاده از بخار به آساني اندازه گيري راندمان حرارتي ديگ بخار نيست و در نتيجه غالبًا از آن چشم پوشي مي شود (براي جزئيات نحوه استفاده اقتصادي از ديگهاي بخار با سوخت نفت، گاز و زغال سنگ به کتابچه هائي که در اين موارد انتشار يافته است، مراجعه کنيد).
اغلب توجهي به نشتي اندك بخار از يک اتصال، فقدان عايق بندي در يک بخش، خروج بخار از يک دريچة بخار و تخليه ديگ بخار براساس تجربه قبلي توسط اپراتور نمي شود.

امکان دارد تجهيزاتي که بخار مصرف مي كنند عملکرد بهينه اي را بعلت وجود هوا و يا آب كه امكان د ارد به خاطر خرابي دريچة بخار، آب در داخل آن جمع شده باشد ارائه ندهند.

در اين صورت ميزان توليد کاهش مي يابد. در نتيجه از دست رفتن گرماي بخار، ميعان اتفاق می افتد، اما هنوز بخشي از انرژي اوليه را که از طريق احتراق سوخت در ديگ بخار بدست آورده است حفظ مي نمايد. اين انرژي قابل بازيابي و تبديل به کار مفيد است. يک سيستم بخار فراموش شده مي تواند موجب بروز مشكلاتي از نقطه نظر صرفه جويي اقتصادي در رابطه با هزينه انرژي و بهره وري شود.

هزینه های انرژی بخار

روشهاي بهينه سازي مشکل و هزينه بر نمي باشند. هرچند تعداد کمي از شركتها هزينه مربوط به بخار مصرفي خود را مي دانند، هزينه هاي مربوطه بخش مهمي از هزينه کلي هر نوع فرآورده محسوب مي شود. اگر چه سود حاصل از سرماي هگذاري جهت بهبود سيستم بخار مي تواند قابل توجه باشد، اما غالبًا اين هزينه ها در بسياري از موارد بعنوان هزينه هاي بالاسري، غير قابل اجتناب تلقي مي شوند.

تمامی سرفصل های بالا را بصورت چندین مقاله در همین سایت شرح می دهیم