مقاله ها

خوردگی دیگ بخار
 • خوردگي در ديگ بخار
 • خوردگي سطوح خارجي
 • خوردگي در دماي بالا
 • خوردگي در دماي پايين
 • خوردگي سطوح داخلي
 • اكسيژن خوردگي
 • قليايي خوردگي
 • اكسيداسيون فولادهاي زنگ نزن توسط بخار
 • هيدروژني اصابت
 • خوردگي بين دانه ای
 • سايش
 • خستگي
 • خزش
 • تغییر در ماهیت مواد(Change in Material)
 • خوردگي و ته نشستهاي قسمت كور
 • خوردگي تجهيزات قبل از ديگهاي بخار
 • خوردگي داخلي و از كار افتادگي لوله ها

بررسي انواع خوردگي در ديگ بخار

– بررسي خوردگيهاي در اجزاء ديگر

خوردگي و عوامل مخرب در اجزاي ديگ بخار

در هر جايي كه از فلزات استفاده شود خوردگي امـري اجتنـاب ناپـذير خواهـد بـود. خـوردگي در ديگهاي بخار داراي شاخصهاي بالايي از نظر هزينه است. با اين وجود عدم خوردگي ناممكن است . لكن با انتخاب مواد مناسب، طراحي اصولي و نيز بكارگيري روشهاي صحيح بهره برداري مـي تـوان از هزينه هاي فوق العاده آن كاست.

از آنجائيكه ديگ بخار تحت دما و فشار بالا كار مي كند لذا مسئله فرسودگي در تمام اجـزاء جـوش خورده و اتصالات آن از اهميت خاصي برخوردار است. نمونه گيري در فواصل منظم از آب يا بخار و بازرسي متناوب تجهيزات در مواقعي كه ديگ بخار بدليلي كار نمـي كنـد نيـز از تخريبهـاي غيـره منتظره جلوگيري مي نمايد.

بطور كلي اشكال خوردگي كه غالباً در ديگهاي بخار بوقوع مـي پيوندنـد بـشرح ذيـل دسـته بنـدي مي شوند:

خوردگی دیگ بخار

درباره علت ها و شکل های مختلف خوردگی دیگ بخار  توضیحات بسیار مفصل است که در اینجا بطور خلاصه شرح می دهیم.

در ميان عوامل فرسايشي خوردگي مسئله اي است كه بيشتر جلب توجه كـرده و بـه دو بخـش زيـر تقسيم مي شود:

1 .قسمتهايي كه تحت تأثير گاز احتراقي قرار دارند .

.2- بخشهايي كه در تماس با سيال داخلي هستند.

خوردگي سطوح خارجي (نواحي تحت تاثير گاز احتراقي)

1-خوردگي در دمای بالا (High temperature corrosion)

-در ديگهاي بخار خوردگي مواد فولادي در فضاي گازهاي احتراقـي شـديد بـوده و بـا افـزايش دمـا تشديد مي شود موادي كه شامل Cr هستند بويژه فولادهاي زنگ نزن كـه بـيش از % 12 كُـرم دارنـد بطور قابل ملاحظه اي در مقابل خوردگي مقاومت نشان مي دهند. محيطهاي توأم با مواد خورنده در دماي بالا باعث خوردگي بيشتري شده كه معمولاً به آن خوردگي در دماي بالا گفته مي شود.

خوردگي قابل ملاحظه اي در محدوده وسيعي از دماهاي بالاي گاز و دماي بالاي فلز رخ مي دهد. روشهاي ذيل مي توانند در كاهش اين نوع خوردگي مؤثر مي باشند:

1 .اضافه كردن اكسيد كلسيم و يا اكسيد منيزيم كهبه سوخت باعث بالا بردن دمـاي ذوب خاكـستر شوند .

2 .پاك سازي تناوبي لوله ها توسط دمنده هاي دود (blowers Soot)

3 .انتخاب سوخت مناسب و يا تصفيه آن از عناصر مضر.

4 .در نظرگيري مواردي مانند بهينه سازي شكل هندسي كوره، ترتيب لوله ها، دماي فلز، دمـاي گـاز

و محل قرار گيري دمنده هاي دود و انتخاب صحيح مواد در طراحي ديگ بخار.

خوردگی در دمای پايين (Low temperature corrosion)

-در ديگهاي بخار اين نوع تخريب در خلال خاموش سازي رخ داده و اغلب مرتبط به خوردگي نقطه شبنم است و حتي ملاحظه گرديده كه در شرايط بحراني اين خوردگي در فـولاد بـه ميـزان “5.0 در سال نفوذ نموده اسـت. خـوردگي مـذكور معمـولاً در قـسمتهاي ( Economizer ،end Cold) ناحيـه ورودي هوا و خروجي گاز مربوط به  Air heater ،نـواحي بازيـاب حرارتـي و نيـز در لولـه هـاي ديگ بخارSelf support مشهود است، اين نوع خوردگي موقعي رخ مي دهد كه گازهاي حاصل از دمايي سوخت به زير نقطه شبنم رسيده و بخار آب به شكل تقطير بر روي سطوح ايجـاد مـي شـود.

مي توان با بكـارگيري مـوارد زيـر از خـوردگي مـذكور جلوگيري كرد:

1 .پاك سازي سريع خاكستر و دوده و ديگر محصولات احتراقي بعد از خاموش سازي از لوله هـا و سطحي كه با گاز  در تماس است.

2 .شستشوي اين سطوح بطور كامل با آب به منظور حل نمودن، رقيق ساختن و از بين بـردن بـاقي مانده تركيبات گوگرد و خشك سازي بعد از اين شستشو توسط دميدن هوا در ديگ بخار.

3 .تمام سطوح پاك شده بايستي توسط روغن و يا نفت با غلظت مناسـب بـه منظـور جلـوگيري از گرد و غبار پوشش داده شوند.

4 .قرار دادن آهك زنده lime Unslaked در كوره در حين خارج سازي ديگ بخار از سـرويس بـه منظور جذب رطوبت داخل ديگ بخار در ضمن بايد آهك هنگاميكـه بـشكل خميـري در مـي آيـد تعويض گردد.

5 .سوخت موجود بايد از نظر محتوي گوگردي ارزيابي گردد و چنانچه از گوگرد بالايي برخـوردار است به سوختي با گوگرد پايين تبديل شود و با كامـل سـازي احتـراق ميـزان دوده (soot )كـاهش خواهد یافت.

 خوردگي سطوح داخلي دیگ بخار( خوردگي نواحي داخلي لوله ها):

اين خوردگي معمولاً در لوله هاي آب و بخار ظاهر شده و اساسـاً بـصورت خـوردگي حفـره اي و موضعي مشهود است.

خوردگی اكسيژن (Oxygen Corrosion)

حضور گازها بويژه اكسيژن نامحلول در آب تغذيه پديده خوردگي را ايجاد مي كنـد نتيجـه اكـسيژن نامحلول در آب تغذيه ايجاد پديده خوردگي حفره اي است.

خوردگي قلیایی (Caustic Corrosion)

در سيال محبوس شده زير رسوبات بوده و نتيجه آن تشكيل فـرم – اين خوردگي ناشي از تمركز OH پيچيده اي از تركيبات آهني قليايي است كه منجر بـه حـل نمـودن لايـه محـافظ اكـسيدآهن Fe3o4 مي شود

اكسيداسيون فولادهاي زنگ نزن توسط بخار (Oxidation Steam )

معمول است كه لوله هاي زنگ نزن فولادي در دماي عادي تشكيل يك پوشش محافظ اكـسيد كُـرم بر روي سطح خود مي دهند بطوريكه اين پوشش مانع پيشرفت خوردگي مـي گـردد امـا مـشخص شده كه پيشرفت اكسيداسيون تحت بخار با دماي بـالا بـويژه درموقعيـت Overheating سـريع تـر است.

موارد زير مي تواند از ميزان اين نوع خوردگي كاسته و يا از تخريب سريع لوله ها بكاهد:

1 .انتخاب لوله هاي از نوع فولاد زنگ نزن با دانه بندي ريزتـر مفيـدتر اسـت كـه معمـولاً دانـه بندي 10- 8/5 توصيه شده . است

2 .انتخاب لوله هاي فولادي زنگ نزن با كيفيت برتر از نظر شرايط سطح داخلي.

3 .انتخاب لوله هاي فولادي زنگ نزن متناسب با شرايط دماي كاركرد.

4 .كنترل و نظارت بر دما درحين سرويس دهي بمنظور جلوگيري از پديده heat Over

5 .در خلال توقف ديگ بخار برش قسمتي از لوله ها بعنوان نمونه گيري و يا استفاده از اشعة γ به جهت آگاهي از ميزان خوردگي و نيز پاك سازي داخـل لولـه هـا بـا شـيوه هـاي شستـشوي شيميايي، شستشو با بخار و يا دميدن هوا توصيه مي شود.

1- اصابت هيدروژني (Hydrogen Attack)

2- خوردگي بین دانه ای (Intergranular Corrosion)

3- سايش (Errosion)

در ديگهاي بخار تخريب ناشي از سايش به مفهوم از بين رفتن يك فلز در اثر حركت يك سـيال بـر روي سطح فلز است كه دو نوع سايش خارجي ناشي از برش خاكستر و يا گـاز خروجـي و سـايش داخلي ناشي از حركت سيال آب يا بخار در داخل تجهيزات ديگ بخار است.

:(Fatigue) خستگي 4-6-

:(Creep) خزش 5-6-

(Chang in materail) مواد ماهيت در تغيير 6-6-

-6-7 خوردگي و ته نشست هاي قسمت كوره:

-6-8 خوردگي تجهيزات قبل از ديگ هاي بخار

-6-9 خوردگي داخلي و از كار افتادگي لوله ها

این مطلب را به اشتراک بگذارید
error: Content is protected !!