انجام آزمون های ادواری،ضخامت سنجی و تست هیدرواستاتیک