مقاله ها

بازرسی دیگ بخار

بازرسی های اساسی سالانه دیگ بخار موتورخانه

1بازرسی دیگ و متعلقات آن
2مرور آنچه که توسط اپراتورها ثبت شده است
3بازرسی و تمیز کاری مشعل
4گشودن درب جلویی و بازبینی آجر های نسوز
5بازرسی آجرهای نسوز درب جلویی و تعمیر آنها در صورت لزوم
6بستن و آب بندی درب عقبی با واشر نو در صورت لزوم
7تمیز کاری و خلاء سازی سمت آتشخوار  و لوله دود Breeching
8بازرسی آجرهای نسوز درب عقبی و تعمیر آنها در صورت لزوم
9گشودن درب عقبی و بازبینی آجر های نسوز
10بستن و آب بندی درب جلویی با واشر نو در صورت لزوم
11بازبینی سمت آب از نظر رسوب و خوردگی و یا سایر.  با آب پرفشار سمت آتشخوار را تمیز کنید
12خارج و باز کردن همراه تمیز کاری شیر قطع کن سطح پایین آب cutoff valve
13تمیز کردن سیستم هوای پودر کننده (منبع و کمپرسور و سایر)
14تعویض همه واشرهای دریچه بازدید
15بررسی کارکرد کنترلرها و همبندها و تنظیمات در صورت لزوم
16بررسی کارکرد بادزن
17بررسی کنترلهای آب تغدیه
18روشن کردن مشعل و کاراندازی دیگ  و نشت یابی درها در صورت امکان
19بررسی کیفیت احتراق و تنظیم آن در صورت لزوم
20بازنگری نتایج بازرسی

برنامه نگهداری و تعمیرات  روزانه دیگ

1بررسی سطح آب
2لرد گیری دیگ Blow down
3لرد گیری ستون آب
4بررسی عینی احتراق
5تصفیه و عمل آوری آب طبق برنامه از پیش تعیین شده
6یادداشت کردن فشار و دمای آب تغذیه
7یادداشت کردن دمای دود
8یادداشت کردن فشار و دمای روغن
9یادداشت کردن فشار گاز
10یادداشت کردن فشار هوای پودر کننده
11یادداشت کردن دمای آب رفت و برگشت دیگ
12یادداشت کردن مصرف آب جبرانی