مقاله ها

بازدید از بخارسازه

در راستای گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه ،معاونت محترم پژوهشی دانشکده جناب آقای مهندس اسکندری به همراه تعدادی ازاساتید از بخارسازه دیدن کردند .آقای مهندس اسکندری با بیان اینکه بخارسازه یکی از تولید کنندگان مطرح تجهیزات گرمایشی در سطح کشور می باشد آمادگی دانشکده جهت تعامل ثمربخش با شرکت را بیان فرمودند.

96/05/18