مقاله ها

آتش گرفتن دیگ روغن داغ

کارخانه ای درمسیر جاده کلات، از قسمت دیگ روغن واقع در بخش تاسیسات دچار آتش سوزی شد.مقارن ساعت 10:22 صبح روز حادثه ای مبنی بر آتش گرفتن دیگ روغن کارخانه ای در جاده کلات به سامانه تلفنی ۱۲۵ اعلام شد.با تلاش آتش نشانان مهار شد.

اردیبهشت 96